24 September 2012

Gold Silence


باید سکوت کرد... بیشتر بدبختی‌های ما، قابل‌تحمل‌تر از تفسیرهایی‌اند که دوستانمان درباره‌ی آن‌ها می‌کنند