05 October 2012

Poster for Micro Theater: The Long Ants Queue

طراحی پوستر برای میکروتئاتر
و  "صف دراز مورچگان"  و
بر اساس داستانی از حافظ خیاوی/دراماتورژ:مهدی چاکری


مرتبط:
خبر اجرای برنامه در خبرنامه لیو