24 September 2009

Emigrationمهاجرت
 مهر هشتاد و هشت
بعد از اینهمه مغز که از این مملکت فرار کرد٬ من هم فعلا شامل فرار ارواح شده‌ام.
رابطه‌ام با ایران رابطه‌ی عشق و نفرت است؛ با شادی زیاد و غم زیاد با آن خداحافظی می‌کنم٬ که مدتی نخواهمش دید؛ نمی‌دانم بار بعدی چقدر با هم صمیمی باشیم...می‌دانم از آن دور پاییدنش، نگرانی برای نزدیکانم چقدر سخت است٬ و بااین‌حال تجربه‌ای است که خیلی وقت است خودم روی پیشانی‌ام نوشته‌ام.  و 

                                                                                                                                                       

18 September 2009

دورنوشت سرراهی

Emirates, Dubai
خبرها را آنلاین دنبال می‌کنم. حتی یادم می‌رود خودم این‌جا منتظر چی هستم. فکر می‌کنم به این‌که نکند در دوری، زندگی آدم تمام‌اش بشود فراموشی. از خودت هم غریبه بشوی؛ نکند این موازی توی زندگیت ابدی بشود؛ که همیشه آن‌چیزی که برایت مهم‌تر است، همان چیزی باشد که برای واقعیت زندگیت اهمیت ندارد؟ با خودت دوگانه بشوی، دوگانه بمانی؟ 

09 September 2009

Emirates, Summer 2009

Dubai and Abu-Dhabi

مسجدی در ابوظبی
دوبی- مرکز خریدی به بزرگی یک شهر


نور چراغ‌ها در شب و از میان بخار آب معلق در هوا